Καταστατικό

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εταίροι συνιστούν αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ», η οποία είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Πιστοποιημένη από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Βύρωνα και γραφείων,   αυτής, το επί της οδού
Οδεμησίου αρ. 34, ή όποιος   άλλος   χώρος   εντός   του   νομού   Αττικής   κριθεί   κατάλληλος
χωρίς   να   απαιτείται   σχετική   τροποποίηση   του   καταστατικού

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εταιρίας είναι καθαρά κοινωνικός , πνευματικός , εκπολιτιστικός,
φιλανθρωπικός και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός . Ειδικότερα σκοποί της
εταιρίας είναι:
Α.Η υπεράσπιση με κάθε νομικό μέσο των δικαιωμάτων των υιοθετημένων ατόμων
που αναζητούν τις ρίζες τους.
Β. Η έρευνα των αναλόγων βρεφοκομειακών ιδρυμάτων, ορφανοτροφείων και
υπηρεσιών που προώθησαν την υιοθεσία.
Γ. Η γνώση των συνθηκών υιοθεσίας και της καταγωγής των ενδιαφερομένων.
Δ. Η επανασύνδεση των οικογενειών, εάν αυτό είναι επιθυμητό και από τις δύο
πλευρές (θετού και φυσικού ) .
Ε. Η νομική κάλυψη όλων των αναγκών των υιοθετημένων Ελλήνων και αλλοδαπών
με ελληνική καταγωγή.
Ζ Η προώθηση των δικαιωμάτων των υιοθετημένων σε συνεργασία με διεθνείς
παρόμοιους οργανισμούς , συλλόγους , ιδρύματα και η συλλογή πληροφοριών που
θα βοηθήσουν στην λύση των προβλημάτων τους .
Η. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης , με σκοπό την αποδοχή και αναγνώριση των
αγώνων των υιοθετημένων να γνωρίζουν τις ρίζες τους και την καταγωγή τους.
Ι. Η ολοκλήρωση του ψυχικού κόσμου των υιοθετημένων.
Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
(όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α.) , πανεπιστημιακά δίκτυα,
αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) των
αναπτυσσομένων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και
κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες  αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής
βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας , σε
όλους τους τομείς. Ειδικότερα, θα επιδιώκεται η ενίσχυση και υλοποίηση
προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ,  της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας της εκπαίδευσης κα
κατάρτισης, την προστασίας του περιβάλλοντος και  της ισότητας ανδρών και
γυναικών. Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδίδεται στην υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και
προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο
στην οικοδόμηση θεσμών ,στην κατάρτιση προγραμμάτων που δημιουργούν
εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού , στην
βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ,
καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης των προγραμμάτων
από τις τοπικές κοινωνίες.
Κ. Η υπεράσπιση των εγκαταλελειμμένων βρεφών και παιδιών, η προάσπιση τους
στη διαδικασία της προώθησης τους για αναδοχή και υιοθεσία από ιδιώτες ή τα
δημόσια  ιδρύματα , σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τη Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού και ειδικά των άρθρων 19,20 και 21 της προαναφερόμενης
Σύμβασης.
Λ. Η ίδρυση εποπτευόμενης στέγης – αποκατάστασης νέων που βγαίνουν από
ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος
για έως 3 χρόνια παραμονής τους με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό
σύνολο.
Μ. Η δημιουργία τμήματος κοινωνικής Υπηρεσίας με σκοπό τη συμβουλευτική
υποψηφίων γονέων σε θέματα Αναδοχής και υιοθεσίας και στήριξη των
ενδιαφερομένων εντασσομένων σε ομάδες ή κατ ιδίαν. Ο αυτός τομέας θα
αναλαμβάνει προετοιμασία, συμβουλευτική και εποπτεία των οικογενειών.

Μέσα για την επίτευξη των ως άνω σκοπών και ιδίως.:

Α. Η έρευνα των στοιχείων των υιοθετημένων, ώστε να αναλαμβάνουν την έρευνα
για την εύρεση των φυσικών τους γονέων ή της οικογένειάς τους. Η νόμιμη
διεξαγωγή των ερευνών με κάθε αξιοπρεπές και εχέμυθο μέσο.
Το δικαίωμα  κάθε ενδιαφερομένου να λαμβάνει μέσω της εταιρίας τον προσωπικό
του φάκελο , από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Η παράσταση μέσω της εταιρίας σε κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία.
Η συμμετοχή σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό για την ενημέρωση της κοινής
γνώμης.
Η διενέργεια διαλέξεων προβολών, εκθέσεων ιστορικών εκθεμάτων και εξύψωση των
ενδιαφερομένων υιοθετημένων
Η ηθική και ψυχολογική ανάλυση των προβλημάτων τους από κοινωνικούς
λειτουργούς και ψυχολόγους σε οργανωμένες ομάδες στήριξης.

Με το κέντρο μπορούν να συνεργάζονται είτε μόνιμα , είτε περιοδικά και εξωτερικοί
ειδικοί που δεν ανήκουν στην εταιρία, στο μόνιμο ή εθελοντικό προσωπικό του
Κέντρου . Το εκπαιδευτικό ερευνητικό τμήμα του είναι υπεύθυνο για κάθε
εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου, για την δημιουργία και
φροντίδα βιβλιοθήκης, την έκδοση πρωτοτύπων, ή τη μετάφραση ξενόγλωσσων
έργων, σχετικά με το περιεχόμενο των σκοπών του Κέντρου , καθώς και την τυχόν
έκδοση περιοδικού επιστημονικού οργάνου.
Η στήριξη της εταιρίας από επιφανείς προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών
και του πνεύματος, καθώς και από διαπρεπείς επιστήμονες σε συναφή με τους
σκοπούς της εταιρίας αντικείμενα. Η εταιρία δύναται να τηρεί , κατάλογο των
στοιχείων (ονομ/μο , ιδιότητα, έργο) των ως άνω προσώπων , με τη σύμφωνη γνώμη
αυτών , και να τον χρησιμοποιεί , για την προώθηση των σκοπών της .
Η προώθηση των σκοπών της εταιρίας θα γίνεται και με συνεργασίες με
ψυχοθεραπευτικά ιδρύματα και ομάδες , οργανισμούς ημεδαπούς ή διεθνείς, Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με
επιδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαική Ένωση και αλλού.
Στην ανωτέρω εταιρία μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος υιοθετημένος
άνθρωπος , υποψήφιος ανάδοχος γονέας ή ανάδοχη οικογένεια και υποψήφιος θετός
γονέας ή γονείς χωρίς διάκριση φύλου καταγωγής , εθνικότητάς , θρησκευτικών ,
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβούν σε δημόσιες
δηλώσεις που θίγουν το κύρος της εταιρίας και των εταίρων αυτής.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου, καθόσον ο σκοπός της εταιρίας είναι η
συνεχής πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών και αρχίζει από την καταχώρηση του
παρόντος στα δημόσια βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 5 ΠΟΡΟΙ

Πόροι της εταιρίας , για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών της και των
δραστηριοτήτων της είναι: Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών
Οργανισμών ή Νομικών προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του
Ελληνικού Κράτους (Δήμοι, κοινότητες, Υπουργείο Υγείας και Περιφέρειας ) ,καθώς
και δωρεές προσφορές χορηγίες κ.α. από εμπορικές ή αστικές εταιρίες ή φυσικά
πρόσωπα. Πάντως, το σύνολο των εσόδων της εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία
περίπτωση, στους εταίρους κέρδος, γιατί η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική.

Άρθρο 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, έκαστος των εταίρων συνεισέφερε το ποσό
των διακοσίων (200ευρω)

Άρθρο 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται η εκ των εταίρων Μαρία
σύζ. Αθανασίου Θεοδωροπούλου , το γένος Γεωργίου Μούγια, ερευνήτρια , κάτοικος
Βύρωνα Αττικής (οδός Οδεμησίου 34, 16231) , ΜΕ Α.Φ.Μ. 079923535 της Δ.Ο.Υ.
Βύρωνα, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική
επωνυμία έναντι κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου ή αρχής , δικαστικά ή εξώδικα ,
είναι δε υπόλογη στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι πράξεις των
διαχειριστών και εκπροσώπων της εταιρίας την δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός
των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
2. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό τον οποίο υποβάλλουν στη
Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.
3. Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις πέραν της
τρέχουσας διαχείρισης, απαιτείται ομοφωνία των εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε
Συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρίας, μετά από πρόσκληση της
διαχειρίστριας.
4. Η διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη Συνέλευση εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών, εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος.
5. Η πρόσκληση για τη Συνέλευση είναι έγγραφη και πρέπει να κοινοποιηθεί στους
εταίρους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη Συνέλευση και να καθορίζει τα προς
συζήτηση θέματα .
6. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε συνέλευση, χωρίς
να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος
καταστατικού.
7. Εκτός από την διαχειρίστρια, για την οποία λεπτομέρειες εκτέθησαν ως άνω,
υφίσταται ως σώμα και το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στα βιβλία
πρακτικών, το οποίο απαρτίζεται από τις 3 εταίρους και την εκάστοτε προϊσταμένη
της Κοινωνικής Υπηρεσίας ( χωρίς ψήφο) και έργο του οποίου θα είναι η διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας των προγραμμάτων καθώς και η προώθηση των σκοπών
του Κέντρου.

Άρθρο 8 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών ή καταβολή

τόκων , κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ή της διάλυσης της , δεν επιτρέπεται να
γίνεται προς τους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο για την
πραγματοποίηση των σκοπών της.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν , πέρα
από τις εισφορές των εταίρων θα διατεθούν υποχρεωτικά σε νομικά πρόσωπα που
επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες με αυτούς της εταιρίας. Πρέπει
δε να τονιστεί ότι οι εταίροι δεν δικαιούνται αμοιβής για την εργασία που
προσφέρουν. Εξαιρετικά όμως θα δικαιούνται αμοιβής, εφόσον προσφέρουν
εξειδικευμένη εργασία που έχει σχέση με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της
Εταιρίας, γραμματειακή υποστήριξη και ανάπτυξη σχεδιασμού, επίβλεψη,
παρουσίαση και διαχείριση προγραμμάτων, όπως και συγκεκριμένη παροχή
υπηρεσιών, ύστερα από Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 9ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Νέοι εταίροι που εισέρχονται στην εταιρία έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν
συνεισφορά ίση με 200 ευρώ. Οι εταίροι που αποχωρούν έχουν δικαίωμα να
αναλάβουν μόνο το ποσό της συνεισφοράς τους, εφόσον δεν έχει αναλωθεί από
ζημιές της εταιρίας και σώζεται. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι που τυχόν
αποχωρούν από την εταιρία δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν , να λάβουν με
οποιαδήποτε αιτιολογία οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία , μεγαλύτερο
από την συνεισφορά και δη ατόκως

Άρθρο 10 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΥΠΟΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ

1.Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα
Κάθε εκχώρηση αυτών είναι άκυρη.

2.Η είσοδος νέων εταίρων αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού
και απαιτεί σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλομένων εταίρων.
3.Η εταιρία λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου.

Αν ο εταίρος κατήγγειλε την εταιρία άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο που να
δικαιολογεί την άκαιρη καταγγελία, ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση
στους άλλους εταίρους . Αν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο καταγγέλθηκε η
εταιρία συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί τις εταιρικές
του υποχρεώσεις, ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση

της εταιρίας στους εταίρους . Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η
εταιρία, ο οποίος αφορά στην παράβαση των υποχρεώσεων εταίρου, το
Δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση όλων των λοιπών εταίρων, να αποκλείσει
από την εταιρία τον υπαίτιο . Αφότου επιδοθεί η τελεσίδικη απόφαση, η εταιρία
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Περαιτέρω η εταιρία λύνεται, αν ο
σκοπός κατέστη ανέφικτος.
4) Σε περίπτωση, κατά την οποία εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς
δικαστικής συμπαράστασης ή πεθάνει ή εταιρία δεν λύνεται αλλά συνεχίζεται
μεταξύ των λοιπών εταίρων.
5) Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρ.224ΑΚ αν η εταιρία λύθηκε με άλλον
τρόπο και όχι με καταγγελία, η διαχειριστική εξουσία που κατά την εταιρική
σύμβαση ανήκει σε κάποιον εταίρο, εξακολουθεί να υπάρχει για αυτόν εφόσον
χωρίς υπαιτιότητά του αγνοεί την λύση.

Άρθρο 11 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι δηλώνουν ότι θα εργασθούν με αφοσίωση, θα επιδείξουν μεγάλο
ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας και ότι η συνεργασία τους
θα διέπεται από πνεύμα φιλίας και αλληλοϋποστήριξης.

Άρθρο 12 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι προτάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού, οι εγγραφές, οι αποχωρήσεις
και οι διαγραφές των εταίρων καταχωρούνται εγγράφως καθώς και οι αιτήσεις
προς το Δημόσιο καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικό βιβλίο
πρακτικών που τηρείται από την εταιρία

Άρθρο 13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει από 1.Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε
έτους

Άρθρο 14 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΚ

Η εταιρία από της λύσεώς της εξ οιασδήποτε νομίμου αιτίας, τελεί υπό
εκκαθάριση. Η  εκκαθάριση αυτής συντελείται σύμφωνα με το νόμο
Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δε ρυθμίζεται ειδικώς στο παρόν , εφαρμόζονται

οι διατάξεις ΑΚ για τις εταιρίες 741-787