Στήριξη Νέων

Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες  παρέχει δραστηριότητες & υπηρεσίες στους νέους που διαβιούν ή ζούσαν σε ιδρυματικές δομές, αλλά πλέον έχουν αποχωρήσει (Careleavers) .

Σκοπός μας του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων, είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή μετάβαση των νέων από την ιδρυματική φροντίδα στην Κοινότητα, μέσω της ανάπτυξη των απαραίτητων μεταβατικών δεξιοτήτων ώστε να ενσωματωθούν σε αυτήν ή να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειές .

Σημαντική προϋπόθεση για την ανεξαρτησία και την κοινωνικοποίηση αυτών των νέων είναι η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων (εκμάθηση χρήσης Η/Υ, ξένων γλωσσών, Ελληνικής γλώσσας κτλ.) που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία που ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την διάρκεια της μετάβασής του στην κοινότητα.

Καίριας σημασίας είναι η Ψυχολογική Υποστήριξη των νέων καθώς η  μεταβατική αυτή περίοδος έχει πολλές δυσκολίες σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο.