Επανορθωτική Δικαιοσύνη

Το σύστημα παιδικής προστασίας έχει αποδειχθεί διαχρονικά βαθιά καταπιεστικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, με την εφαρμογή πρακτικών που συχνά υπαγορεύονταν από πολιτικές θέσεις και δυνάμεις. Μελετώντας το, βλέπουμε καθαρά ότι ήταν η ίδια του η δομή που επέτρεπε τη διάσταση ανάμεσα στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και τις τελικά εφαρμοζόμενες πρακτικές.

Ωστόσο, υπάρχει και άλλος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που έρχεται να επιλύσει το σύστημα παιδικής προστασίας, ένας τρόπος που δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκφράσουν τη φωνή τους, και που λαμβάνει υπόψη τόσο την ευαλωτότητα, όσο και τους περιορισμένους πόρους των βιολογικών οικογενειών. Ένας τρόπος που επιτρέπει στις κοινωνικές υπηρεσίες να υποστηρίζουν τις οικογένειες στη μετατροπή ενός ακατάλληλου περιβάλλοντος, σε κατάλληλο, και που τιμά το Δικαίωμα του Παιδιού να εκφέρει γνώμη για τα θέματα που το αφορούν. Ο τρόπος αυτός υπάγεται στον όρο-ομπρέλα της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης. Η Επανορθωτική Δικαιοσύνη στοχεύει στην επανόρθωση κάθε βλάβης που έχει λάβει χώρα κατά το παρελθόν, και στην επανενίσχυση του διαρραγέντος κοινωνικού ιστού.